pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
regijskega posveta članov združenja, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru

 

Seja je bila v torek, 14. novembra 2007 ob 11.00 uri, v sejni sobi Dvorane Tabor v Mariboru. Člani združenja so gradiva za sejo prejeli v pismeni obliki. Sejo je vodil predsednik združenja.

 

Prisotni

Miroslav Blažič, Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni center Maribor, Viljem Stegne, Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, Vladimir Sitar, Zavod za šport Ptuj in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Službeno odsotnost je opravičil Aleš Antolinc, Železničarsko športno društvo Maribor.

 

Dnevni red

1. Strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«
2. Četrta seja skupščine združenja
3. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ter kolektivna pogodba
4. Katalog športnih centrov Slovenije
5. Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Prisotni menijo, da so izbrane teme na strokovnem seminarju in posvetu »Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas«, dobro izbrane. Mreža športnih centrov bo pomemben element regijskega usklajevanja.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Poročilo o delu in program za leto 2008 sta primerna za obravnavo na seji skupščine združenja. Namesto Nogometnega kluba Kresnice bo upravni odbor predlagal skupščini potrditev novega člana združenja Mega center Kranj, to je športno-rekreativni objekt v lasti podjetja Julon d.o.o. Ljubljana. Za novega člana upravnega odbora združenja se predlaga Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, kot predstavnika upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki niso v občinski lasti. Združenje je v prvem letu od ustanovitve uspešno poslovalo. Program združenja za leto 2008 vključuje strokovno pomočo in svetovanje članom združenja, strokovno izobraževanje in usposabljanje, kar člani združenja zelo potrebujejo. V nekaterih občinah potekajo reorganizacije upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, vendar pa brez poglobljenih analiz stanja, angažiranja strokovnjakov ter upoštevanja zakonskih določil pri takih postopkih. Novi viri financiranja dejavnosti združenja naj se zagotovijo z marketingom ter pridobivanjem projektov na razpisih Fundacije za šport in ministrstev. Finančni načrt bo potrebno realizirati za zagotovitev pogojev dela združenja. Zagotovite bo profesionalno delo v upravi. Vsebina strokovnega seminarja in posveta v letu 2008 bo »Javno-zasebno partnerstvo«. Združenje naj zbere ponudbe za študijske ekskurzije v zanimive športne centre.

 

Sklep 3
Predlog članarine za leto 2008 je sprejemljiv. Vsak član združenja prispeva 1 EUR za vsakih 1.000 EUR celotnih prihodkov. Članarina naj bo od 300 EUR do 1.500 EUR. V primeru združevanja zavodov v občinah naj združenje dopolni sklepe o članarini.

 

TOČKA 3

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije je uveljavilo sklep skupščine združenja z dne, 29.3.2007, o uvrstitvi 15 funkcij, delovnih mest in nazivov v Katalog za javno upravo. Predlog združenja so podprli Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Sindikat delavcev v javnem sektorju in Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju. Združenje naj na Ministrtsvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport ter Ministrtsvo ua javno upravo, Direktorat za plače, pošlje zahtevo, da se enaka ali istovrstna delavna mesta v šolstvu in upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas, obravnavajo po enakih kriterijih.

 

Sklep 5
Upravljanje z infrastrukturo za šport in prosti čas mora postati samostojna dejavnost ali sektor dejavnosti. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas se mora uveljaviti kot skupina poklicev, ki je pomembna za izvajanje šolske športne vzgoje, šport, rekreacijo, turizem, prireditve in druga področja gospodarstva.

 

Sklep 6
Na Ministrstvo za šolstvo in šport naj združenje pošlje predlog, da se področje upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, izloči iz področja šolstva in naj ureja svoj status s posebno kolektivno pogodbo. Upravljanje infrastrukture se od šolstva ali javne uprave razlikuje po dejavnosti, specifičnih funkcijah, delovnih mestih in nazivih, posebnih pogojih opravljanja dela, trženju storitev in drugih področjih.

 

TOČKA 4

 

Sklep 7
Uprava naj nadaljuje pripravo Kataloga športnih centrov Slovenije. Člani združenja naj posredujejo izpolnjene vprašalnike in fotografije športnih objektov. Člani naj pripravijo tekste s predstavitvijo objektov, programov in drugih podatkih o infrastrukturi za šport in prosti čas v njihovi občini in jih takoj pošljejo na upravo združenja.

 

TOČKA 5

 

Sklep 8
Člani združenja naj posredujejo podatke o dobaviteljih blaga in storitev. Obnovijo naj se marketinške aktivnosti in vsak član združenja naj upravi posreduje svoje največje in najboljše dobavitelje blaga in storitev. Uprava jim bo ponudila oglaševanje in predstavitev njihove ponudbe.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.45.


Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelRegijski posvet Maribor
pixel[ 80 kb ]


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008