pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka direktorjev in vodij računovodstev v zvezi z novim plačnim sistemom


Sestanek je bil v torek, 23. septembra 2008 ob 10. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli v Ljubljani. Vsi zavodi so pred sejo prejeli pisna gradiva. Sestanek je bil namenjen oceni izvajanja novega sistema plač ter oblikovanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo v javnih zavodih pri izvajanju tega sistema.

 

Prisotni

Simon Starček in Nace Polajnar, Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Edita Dobaj, Ministrtsvo za javno upravo, Direktorat za plače, Drago Ščernjavič, Sindikat delavcev v javnem sektorju, Roman Jakič, Drago Banović in Darja Pirnat, Zavod Tivoli Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Janez Zupančič, Zavod za šport in prireditev Domžale, Janez Maršič in Stanka Müller, Javni zavod za šport občine Kočevje, Boris Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Marija Imperl, KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Anton Knez in Miroslav Blažič, Javni zavod Športni objekti Maribor, Marjan Lenarčič in Urška Glažar, Zavod za šport Ptuj, Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Marjan Klepec, Rdeča dvorana Športno rekreacijski center P.O. Velenje, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport občine Tolmin, Robert Krkoč, Zavod za šport Ajdovščina, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto, Darja Krošelj, Zavod za šport Brežice in Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Dnevni red

1. Ocena izvajanja novega sistema plač pri upravljavcih infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji
2. Odgovori na vprašanja, ki so povezana z izvajanjem novega sistema plač v javnem sektorju
3. Razno

 

Ocene in sklepi

 

TOČKA 1

 

1.
Simon Starček, generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport, je ocenil, da sta Direktorat za šport in Združenje športnih centrov Slovenije, uspešno sodelovala pri pripravi novega sistema plač v javnem sektorju. Po dosegljivih podatkih in na podlagi ocene o izvajanju novega sistema plač, so javni zavodi, upravljavci javne športne infrastrukture, uspešno izvedli uvrstitev delovnih mest v plačne razrede in pretvorbo plač. Nov sistem plač bo izboljšal pogoje poslovanja javnih zavodov in upravljanja javne športne infrastrukture, zato ga je potrebno dosledno in v celoti izvesti.

 

2.
Edita Dobaj, svetovalka v Direktoratu za plače na Ministrstvu za javno upravo je ocenila, da je Združenje športnih centrov Slovenije, uspešno sodelovalo pri pripravi predlogov za oblikovanje Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter pri usklajevanju vsebinske opredelitve delovnih mest in njihovo uvrstitev v plačne razrede. Združenje je ena izmed redkih organizacij, ki je izdelala in sprejela oceno izvajanja novega sistema plač. Javni zavodi, upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, so v zelo kratkem času, uspešno izvedli uvrstitev delovnih mest v nove plačne razrede in pretvorbo plač. Na Ministrstvu za javno upravo so seznanjeni z ugotovitvami, da imajo nekateri direktorji javnih zavodov, po uveljavitvi novega sistema plač, nižje plače, kot jih imajo njim podrejeni strokovni delavci. Združenje naj pripravi predlog sprememb Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

 

3.
Jože Jenšterle, je povedal, da je združenje v preteklih letih aktivno sodelovalo pri oblikovanju novega sistema plač. Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog združenja za uvrstitev direktorjev javnih zavodov za šport v višje plačne razrede. Združenje je oblikovalo nova delovna mesta z opisi del in plačnimi razredi, ki so specifična za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas. Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za javno upravo sta sprejela predloge, ki jih je sprejela skupščina združenja, za uvrstitev teh delovnih mest, v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. Združenje je sodelovalo s sindikati pri pogajanjih o uvrščanju delovnih mest v plačne razrede. Na podlagi sprejete ocene o izvajanju novega sistema plač, bomo zaradi spremenjenih plačnih razmerij, Ministrstvu za šolstvo in šport ter Ministrstvu za javno upravo, poslali predlog sprememb Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Plače direktorjev se morajo uskladiti s plačami strokovnih delavcev v javnih zavodih. Nova delovna mesta, z opisi delovnih nalog in uvrstitvami v plačne razrede, uporabljajo tudi drugi upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, kot so turistična podjetja, gospodarske družbe s področja komunalne dejavnosti in športne organizacije.

 

4.
Direktorji javnih zavodov so opozorili, da nastajajo pri izvajanju novega plačnega sistema težave, ker nekatere občinske uprave, ne zagotavljajo finančnih sredstev, ki so potrebna za izvedbo novega plačnega sistema. Simon Starček in Edita Dobaj sta povedala, da se nov sistem plač izvaja na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki določata upravam javnih zavodov obveznost, da uvrstijo zaposlene delavce na delovna mesta iz Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter izvedejo pretvorbo plač po novem plačnem sistemu.

 

TOČKA 2

 

5.
Delavci, ki izpolnjujejo pogoje, lahko že v mesecu septembru 2008, napredujejo v višje plačne razrede.

 

6.
Plače direktorjev javnih zavodov se določajo in izplačujejo na podlagi obstoječe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

 

7.
V primeru, da je delavec z novo sistemizacijo razporejen na drugo delovno mesto, mu pripadajo  dodatki, ki jih je podpisal z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.

 

8.
V javnih zavodih, ki imajo zaposlene trenerje, so jih na urstili na različna delovna mesta (npr. področni svetovalec), na podlagi zahtevane izobrazbe in vsebine del, ki jih opravljajo.

 

9.
Letni dopusti se urejajo na podlagi Zakona o delavcih v državnih organih.

 

TOČKA 3

 

10.
Direktorjem javnih zavodov, je bil predstavljen program strokovnega usposabljanja in aktivnosti združenja v drugi polovici leta. Člani združenja naj v prihodnjem tedni pošljejo prijavnice za strokovne seminarje in ekskurzijo na reko.

 

11.
Člani združenja naj do konca leta pregledajo tekste v publikaciji ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008 in združenju pošljejo ugotovljene netočnosti in pomanjkljivosti. Za katalog 2009 naj pripravijo podatke o novih objektih teh nove fotografije.

 

12.
Člani združenja, ki to še niso storili, naj takoj pošljejo izpolnjene obrazce o svojih dobaviteljih, za objavo v publikaciji DOBAVITELJI ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE Katalog 2008.

 

13.
Uprave zavodov naj delavcem razdelijo obrazce za članstvo v sindikatu, ki jih je posredoval Drago Ščernjavič.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka direktorjev in vodij računovodstev v zvezi z novim plačnim sistemom
pixel[ 114 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008