pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
4. seje Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja je bila v petek, 7. decembra 2007 ob 11.00 uri, v Hotelu Celjska koča. Člani združenja in kandidati za članstvo v združenju so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Pred sejo skupščine so podjetja Difa Trading d.o.o. Radovljica, Mimeks Trade d.o.o. Žalec, Memo AB d.o.o. Škofja Loka in Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, predstavila svojo ponudbo blaga in storitev, ki je prilagojena specializiranim potrebam upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Prisotni

Alojz Mavrič, Športni park Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana, David Zupan, Športni center GIB Ljubljana, Boris Makoter, Zavod »Športno rekreacijski center Tivoli« Ljubljana, Matjaž Udir, Zveza športnih društev Krim Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Sašo Hribar, Športni center Ribnica, Občina Ribnica, Olaf Grbec, Javni zavod za šport občine Kočevje, Dalibor Crljenkovič, KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Bogdan Čepič, Javni zavod Športni center Maribor, Lili Stegne, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Igor Rakuša, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, Darko Ratajc, Zavod za šport Slovenske Konjice, Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, šport in turizem Vransko, Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Ivan Pfeifer, Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Zoran Kramar, Zavod za šport Jesenice, Uroš Jug in Stojan Skubin, Javni zavod za šport Nova Gorica, Robert Krkoč, Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Tomo Tiringer, Športna zveza Postojna, Aleksander Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Branko Žnidarič, Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Jože Jenšterle, predsednik združenja in Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije.

 

Službeno odsotnost so opravičili: Marko Trškan, Agencija za šport Ljubljana, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Magdalena Rejec, Javni zavod Ratitovec Železniki, Mirko Ulčar, Infrastruktura d.o.o. Bled in Aleš Zidar, Zveza športnih društev Ilirska Bistrica.


Dnevni red

1. Ugotovitev prisotnosti
2. Zapisnik 3. seje skupščine združenja
3. Potrditev sprejema novih članov združenja
4. Nadomestne volitve člana upravnega odbora združenja
5. Poročilo o delu združenja v letu 2007
6. Program združenja za leto 2008
7. Razno


Razprava in sklepi

Sejo skupščine združenja je odprl predsednik združenja. Pozdravil je predstavnike članov združenja in predlagal člane organov seje skupščine.

 

TOČKA 1


 

Ugotovitev prisotnosti

 

Sklep 1
Skupščina združenja je za člane delovnega predsedstva izvolila Ivana Pfeiferja, Cirila Kolešnika in Jožeta Jenšterla. Skupščina je za člane verifikacijske komisije izvolila Bogdana Čepiča, Alojza Mavriča in Rafkota Križmana.

 

Sklep 2
Skupščina je potrdila predlog verifikacijske komisije in ugotovila, da je 4. seja skupščine sklepčna. Na seji skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bilo od 45 članov združenja, prisotno 28 članov. Na seji je bila prisotna več kot polovica delegatov članov. V skladu z 18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna.

 

Sklep 3
Člani skupščine so potrdili dnevni red 4. seje skupščine združenja.

 

TOČKA 2


Zapisnik 3. seje združenja

 

Sklep 4
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 3. seje Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne 29. marca 2007, v hotelu Šport na Otočcu.

 

TOČKA 3


 

Potrditev sprejema novih članov združenja

 

Upravni odbor združenja je na svoji osmi seji dne 15.6.2007 v Izoli, deveti seji dne 6.9.2007 v Kopru in deseti seji dne 11.10.2007 v Ljubljani, na podlagi 20. člena Statuta, sprejel v članstvo združenja: (1) Javni zavod za šport Občine Kočevje, (2) Sankaško društvo Domel Železniki, (3) Nogometni klub Kresnice, (4) Strelski Center Gaj d.o.o. Pragersko, (5) Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, (6) Zavod za kulturo, turizem in šport Vranjsko, (7) Infrasport, izgradnja in upravljanje športne in turistične infrastrukture d.o.o. Kranjska gora ter (8) Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana. Upravni odbor predlaga skupščini združenja, da v skladu z 10. in 16. členom Statuta združenja, s sklepom potrdi sprejem članov v združenje, razen Sankaškega društva Domel Železniki in Nogometnega kluba Kresnice, ki sta izrazila željo, da nista člana združenja. Sankaško društvo Domel bo svoje interese uveljavljalo preko Javnega zavoda Ratitovec Železniki. Nogometni klub Kresnice ne bo prevzel v upravljanje športne infrastrukture v občini Litija.

 

Uroš Vidmajer je vprašal ali je individualno članstvo v združenju smiselno. Člani naj bi bile predvsem organizacije. Predsedujoči je pojasnil, da je skupščina združenja na 3. seji sprejela spremembo statuta in uvedla individualno članstvo, ki omogoča upravnemu odboru združenja sprejeti v članstvo izkušene dolgoletne managerje, ki so upravljali z infrastrukturo za šport in prosti čas. Cilj individualnega članstva je, da se znanje in izkušnje upravljanja z infrastrukturo za šport in prosti čas, ne izgubijo. Alojz Mavrič, Boris Makoter in Ciril Kolešnik so v razpravi potrdili, da z individualnim članstvom največ pridobi združenje in njegovi člani. Sklep skupščine naj ostane v veljavi.

 

Predsedujoči na seji skupščine je informiral člane, da že več mesecev uspešno potekajo razgovori o sodelovanju in včlanitvi drugih združenj v Združenje športnih centrov Slovenije. To so: (1) Združenje žičničarjev Slovenije, g.i.z., (2) Združenje upravljavcev golf igrišč Slovenije in (3) Združenje golf igrišč, g.i.z. . Ta združenja naj bi postala kolektivni člani združenja, zato bo potrebno pripraviti spremembo statuta združenja.

 

Sklep 5
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije potrjuje sprejem novih članov združenja, ki jih je v članstvo sprejel upravni odbor v obdobju od zadnje seje skupščine združenja. To so: (1) Javni zavod za šport Občine Kočevje, (2) Strelski Center Gaj d.o.o. Pragersko, (3) Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, (4) Zavod za kulturo, turizem in šport Vranjsko, (5) Infrasport, izgradnja in upravljanje športne in turistične infrastrukture d.o.o. Kranjska gora ter (6) Mega center Kranj, Jukal d.o.o. Ljubljana.

 

Sklep 6
Združenje športnih centrov Slovenije ima 51 članov.

 

TOČKA 4


 

Nadomestne volitve člana upravnega odbora združenja

 

Upravni odbor združenja je prejel prošnjo Branka Žnidariča, direktorja Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, za razrešitev s funkcije člana upravnega odbora združenja, zaradi osebnih razlogov.

 

Sklep 7
Skupščina združenja je sprejela predlog upravnega odbora in razrešila Branka Žnidariča s funkcije člana upravnega odbora združenja.

 

Sklep 8
Skupščina združenja je na predlog upravnega odbora, za novega člana upravnega odbora, izvolila Igorja Rakušo, direktorja Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko, ki bo v upravnem odboru predstavljal podjetja, upravljavce javne in zasebne infrastrukture za šport in prosti čas.

 

TOČKA 5


 

Poročilo o delu združenja v letu 2007

 

Predsednik združenja je podal uvod k poročilu. Povedal je, da se je organizirano sodelovanje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji začelo s sestankom dne 14. aprila 2003 v Kranju. Na podlagi sestankov v letih 2003, 2004 in 2005 je bil dne 21. septembra 2005, v Kranju ustanovljen Odbor upravljavcev športnih centrov Slovenije. Po polletnem delovanju Odbora je bilo dne 11. maja 2006, v Portorožu ustanovljeno Združenje športnih centrov Slovenije. Postopki registracije združenja so bili zaključeni v začetku leta 2007, ko je začelo združenje delovati kot skupnost zavodov. Registracijsko sodišče je kot ustanovne člane registriralo javne zavode, javno gospodarsko družbo, športna društva, zveze športnih društev ter gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovnih članov je bilo 42. Dosedanje delo združenja je potekalo neprofesionalno. Delovanje združenja se je financiralo iz članarin, kotizacij za izobraževalne programe ter sredstev pridobljenih z marketinškimi aktivnostmi. Za uresničevanje programskih nalog bo v prihodnjem letu potrebno zagotoviti pogoje za delo in profesionalizacijo uprave združenja.

 

Sklep 9
Skupščina združenja je na predlog upravnega odbora sprejela Poročilo o delo združenja v letu 2007.

 

TOČKA 6


 

Program združenja za leto 2008

 

V razpravi o programu združenja za prihodnje leto so sodelovali; Ciril Kolešnik, Bogdan Čepič, Ivan Pfeifer, Igor Rakuša, Branko Fartek, Sašo Hribar, Gorazd Nastran, Jože Jenšterle, Boris Makoter in Uroš Vidmajer. Bogdan Čepič je povdaril, da dejavnost “upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas” ne spada v področje šolstva, športa oziroma javno upravo. Dejavnost se po vsebini bolj uvršča med “komunalno” dejavnost, saj zagotavlja storitve za uporabnike in kupce. Upravljavci infrastrukture, s prodajo storitev, opravljajo tudi tržno gospodarsko dejavnost. Ivan Pfeifer je povdaril, da je to gospodarska javna služba. Kljub sofinanciranju iz občinskih proračunov, je možno to dejavnost organizirati v javnem podjetju, kar je bolj racionalno in ekonomično. Ciril Kolešnik je menil, da so možne tudi druge pravo-statusne oblike, kot so javni zavodi. To je odvisno od razvitosti infrastrukture za šport in prosti čas v posameznih občinah. V prihodnjem obdobju bo potrebno oceniti, v katero resorno ministrstvo naj se uvrsti dejavnost upravljanja s športno infrastrukturo. Boris Makoter je opozoril na posebne pogoje izvajanja te dejavnosti, kot so: nepretrgano obratovanje preko celega leta, obratovanje od jutra do večera, ob vikendih in praznikih, delo v težkih vremenskih razmerah, delo z nevarnimi snovmi, posebne psihofizične obremenitve ob prireditvah ter varovanje uporabnikov. Sašo Hribar je predlagal, da se ustanovi nadzorni organ združenja. Postopki razpisov naj bodo transparentni. Branko Fartek je opozoril na zagotavljanje pogojev za delovanje združenja. Zavod za šport Kranj je v preteklosti pomembno pomagal zagotavljati te pogoje. V prihodnjem letu naj se delo uprave profesionalizira. Zavod bo tudi v prihodnje podpiral delovanje združenja. Ivan Pfeifer, Sašo Hribar in Ciril Kolešnik podpirajo predlog o profesionalizaciji uprave združenja. Jože Jenšterle je povedal, da v nekaterih mestih potekajo reorganizacije upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. V prihodnjem letu naj se finančna sredstva za delo združenja zagotavljajo iz marketinških aktivnosti, javnih sredstev iz razpisov ter članarine, ki naj se poravna v roku prihodnjega meseca. Igor Rakuša je predstavil možnosti sodelovanja v programu športne univerze, izmenjave strokovnih izkušenj in organiziranja študijske ekskurzije v Kuvait. Gorazd Nastran je predstavil interes Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije za včlanitev v Združenje športnih centrov Slovenije. S tem bi izkoristili sinergijske možnosti uresničevanja skupnih interesov ter sodelovanja na področjih izobraževanja in svetovanja.

 

Sklep 10
Skupščina združenja je sprejela Program združenja za leto 2008 z naslednjimi dopolnitvami: (1) Pripravi se predlog sprememb in dopolnitev Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, ki naj vključujejo ustanovitev nadzornega organa združenja, opredelitev funkcij predsednika in direktorja združenja ter status kolektivnih članov združenja. (2) Pripravi se predlog za opredelitev dejavnosti »upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas«. (3) K sodelovanju se posebej povabita obe združenji slovenskih občin. (4) Pripravijo in sprejmejo se normativni akti in izvedejo postopki zaposlitve v upravi združenja. (5) Pripravijo se ponudbe za izobraževalne programe in študijske ekskurzije.

 

TOČKA 7


 

Razno

 

Goraz Nastran je predstavil interese upravljavcev golf igrišč za sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije.

Prihodnja seja skupščine združenja bo marca ali aprila 2008. Kraj bo določil upravni odbor združenja.

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 13.15.


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008