pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
3. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije


Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 23. novembra 2006 ob 11. uri v sejni sobi Zavoda »Športno rekreacijski center Tivoli« v Ljubljani. Sejo je vodil Jože Jenšterle, predsednik združenja.

 

Prisotni

Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Jože Jenšterle, v.d. direktor, Zavoda za šport Kranj, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveze športnih društev Slovan Ljubljana, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto in Boris Makoter direktor Zavoda “Športno rekreacijski center Tivoli” Ljubljana.

 

Dnevni red

1. Zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja
2. Sklic skupščine združenja
3. Ocena strokovnega seminarja in posveta v Portorožu
4. Ocena spletne strani združenja

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Upravni odbor je sprejel zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja, ki je bil 1. septembra 2006 v Kranju.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Druga seja skupščine združenja bo za petek, 1. decembra 2006 ob 11. uri v Novi Gorici.

 

Sklep 3
Predlog dnevnega reda skupščine združenja: (1) Ugotovitev prisotnosti. (2) Zapisnik ustanovne seje združenja. (3) Poročilo o delu Odbora upravljavcev športnih centrov Slovenije in Združenja športnih centrov Slovenije v letih 2005 in 2006. (4) Program in finančni načrt združenja v letu 2007. (5) Izdelava normativnih aktov za člane združenja. (6) Zakon o športu. (7) Katalog Združenja športnih centrov Slovenije, (8) Marketinški program in (9) Razno.

 

Sklep 4
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem poročila o delu Odbora upravljavcev športnih centrov Slovenije in Združenja športnih centrov Slovenije za leti 2005 in 2006.

 

Sklep 5
Upravni odbor predlaga skupščini sprejem programa za leto 2007. Program Združenja športnih centrov Slovenije za obdobje 2006 – 2010 je podlaga za delo združenja v letu 2007. Podrobneje se opredelijo naslednje programske naloge: (1) Zaključek postopkov registracije Združenja športnih centrov Slovenije. (2) Oprema poslovnih prostorov združenja. (3) Izdelava normativnih aktov za člane združenja. (4) Sodelovanje pri obravnavi Zakona o športu. (5) Izdaja Kataloga športnih centrov Slovenije. (6) Izvedba marketinškega programa združenja. (7) Priprava in izvedba strokovnega usposabljanja. (8) Organizacija strokovnih ekskurzij. (9) Projekt “Internetno omrežje športnih centrov Slovenije”.  (10) Spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti. (11) Tarife za javno predvajanje glasbe. (12) Ustanovitev mednarodnega združenja športnih centrov.

 

Sklep 6
Upravni odbor predlaga skupščini združenja članarine za leto 2007. Člani združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek do 50.000 tisoč SIT (208 tisoč EUR) bodo plačali 200 evrov. Člani združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek od 50.000 tisoč SIT do 100.000 tisoč SIT (417 tisoč EUR) bodo plačali 400 evrov. Člani združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek od 100.000 tisoč SIT do 150.000 tisoč SIT (626 tisoč EUR) bodo plačali 600 evrov. Člani združenja, ki so imeli v letu 2006 celotni prihodek nad 150.000 tisoč SIT (626 tisoč EUR) bodo plačali 800 evrov.

Predlog članarine je pripravljen na podlagi finančnega poročila združenja za leto 2006 in ocenjenih stroškov za leto 2007. Za dogovorjene skupne projekte združenja, se bodo sredstva zagotavljala posebej.


TOČKA 3

 

Sklep 7
Strokovni seminar in posvet “ŠPORTNI CENTRI – prostor – urbanizem – arhitektura – zakonodaja – postopki”, ki ga je zadruženje organiziralo 10. in 11. novembra 2006 v Portorožu, je bil pripravljen in izveden zelo uspešno. Vsebine in predavatelji so bili izbrani dobro. Seminarja se je udeležilo 24 slušateljev, od tega 7 iz občin.

 

TOČKA 4

 

Sklep 8
V okviru razvoja informacijskih sistemov je združenje je pripravilo spletno stran www.sportnicentri.si . Spletna stran je namenjena upravljavcem in uporabnikom športnih centrov v državi. Upravljavci jo uporabljajo kot “spletno pisarno”, preko katere jim bo omogočen dostop do predpisov, ki določajo upravljanje in vzdrževanje športnih objektov ter informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo. Vsebine na spletni strani so: predstavite združenja, predstavitev športnih centrov, projekti, marketing, ISCA in galerija. Na portali spletne strani so vesbine: sestanki, obvestila in novice.

Upravni odbor ocenjuje, da je spletna stran združenja izdelana dobro in ponuja uporabnikom prave vsebine.


Zapisnik si lahko natisnete ali shranite!

 

 

Zapisnik 3. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije  [PDF, 135 KB]

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel


I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008