pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka o sistemu plač v javnih zavodih, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas


Sestanek je bil v četrtek, 13. novembra 2008 ob 11. uri na Direktoratu za šport v Ljubljani.

 

Prisotni

Nace Polajnar, sekretar v Direktoratu za šport, Edita Dobaj, Direktorat za plače v javnem sektorju in Jože Jenšterle, Združenje športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

1. Ocena združenja o izvajanju novega sistema plač v javnem sektorju
2. Obravnava konkretnih zadev pri uvrščanju v plačne razrede in pretvorbi plač
3. Nadzor nad izvajanjem novega sistema plač

 

Vsebina

 

TOČKA 1

 

Predsednik združenja je predstavil dopis, ki ga je združenje naslovilo na Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za javno upravo in Sindikat delavcev v državni upravi. Združenje športnih centrov Slovenije je na podlagi izvedene ankete in sestankov z direktorji javnih zavodov, sprejelo oceno izvajanja in predloge za spremembe novega sistema plač v javnih zavodih v Sloveniji.

 

1.
Javni zavodi uspešno izvajajo nov sistem plač v javnem sektorju. Zaposlene uslužbence so uvrstili na delovna mesta, ki so opredeljena v Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.

 

Uslužbence, ki jih imajo zaposlene in niso navedeni v Uredbi, so razporedili na delovna mesta drugih plačnih skupin, ki so primerljiva po vsebini in zahtevnosti. Ta delovna mesta so predvsem: vodja finančno računovodske službe, koordinator in organizator kulturnih programov, organizator kulturnih programov, animator, koordinator področja, poslovni sekretar, tajnica direktorja, računovodja, knjigovodja, saldakontist, blagajnik, receptor, ekonom, hišnik, gostinski tehnik, natakar, čistilka, tehnični delavec, pomožni delavec, kmetijski tehnik, konjar in hlevar. Izvedli so pretvorbo plač in delavcem ponudili v podpis anekse k pogodbam o zaposlitvi.

 

Uvrstitev uslužbencev na delovna mesta iz Uredbe in pretvorba plač ni vplivala na spremembo organizacijske strukture v javnih zavodih.

 

V Uredbi je določeno 59 delovnih mest. Od tega števila je 28 “novih delovnih mest”, ki jih dosedaj zakonodaja ni poznala, zavodi pa so imeli zaposlene uslužbence, ki so opravljali ta dela. Uvrstitev zaposlenih uslužbencev na “nova delovna mesta”, je imelo za posledico nekaj več potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

 

2.
Javni zavodi z majhnim številom zaposlenih uslužbencev (5-15), so imeli težave pri njihovem uvrščanju na primerna delovna mesta s plačnimi razredi, ki ustrezajo vsebini, obsegu in zahtevnosti del, ki jih opravljajo. V teh zavodih uslužbenci opravljajo raznovrstna dela, ki so opredeljena z različnimi delovnimi mesti. Na primer uslužbenec, ki je bil pred uvedbo novega sistema plač razporejen kot vzdrževalec, je opravljal tudi dela vodje športnega objekta, organizatorja športnih programov in ekonoma (nabavnega referenta). Drug primer je tajnica ki je opravljala dela poslovnega sekretarja, računovodje in organizatorja programov. Nekateri javni zavodi imajo težave z občinskimi upravami, ki jim ne dajo soglasja k razporeditvam uslužbencev in finančnih sredstev za plače. Tem zavodom bo potrebno pomagati pri urejanju pogojev za njihovo delo.

 

Zavodi z majhnim številom zaposlenih uslužbencev, so z njihovim uvrščanjem na primerna delovna mesta, uresničili temeljni namen novega plačnega sistema, to je spremembo relativnih rezmerij med delovnimi mesti. Enaka delovna mesta (vodje objektov, vzdrževalci, tajnice, čistilke,…) v sektorju upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, so bila desetletja uvrščena v nižje plačne razrede, kot v šolstvu. In mnoga so še danes!

 

3.
Nov plačni sistem je povzročil nova razmerja med plačami uslužbencev in direktorjev v javnih zavodih. Plače strokovnih delavcev v nekaterih zavodih so višje od plač direktorjev. To je nesprejemljivo, glede na vsebino dela in odgovornost, ki jo imajo direktorji v primerjavi z drugimi zaposlenimi uslužbenci. Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za šolstvo in šport predlagamo, da sprejme pobudo Združenja športnih centrov Slovenije za spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Plače direktorjev upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas se morajo izenačiti s plačami direktorjev drugih javnih zavodov, ki imajo enake delovne naloge in odgovornosti. Na podlagi analize novega sistema plač v javnem sektorju, združenje predlaga ministrstvom, da se direktorje javnih zavodov za šport uvrsti v plačne razrede od 46 do 56.

 

4.
V nekaterih občinah in javnih zavodih načrtujejo reorganizacijo in novo sistemizacijo delovnih mest. To bo težko izvesti brez standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. Ministrstvu za šolstvo in šport predlagamo, da se izdelajo standardi in normmativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas, ki bodo določili sisteme upravljanja, višino finančnih sredstev, potrebno število in strukturo zaposlenih uslužbencev ter tehnične normative za posamezne vrste objektov, tako kot je to določeno v šolstvu. Naše združenje ponuja sodelovanje z uporabo dokumentacijskega gradiva, ki ga je zbralo in uredilo v preteklih letih ter strokovno znanje izkušenih direktorjev in strokovnih delavcev.

 

5.
Združenje športnih centrov Slovenije predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da skupaj izdelamo oceno stanja na področju upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Ocena bo vključevala: (1) pregled infrastrukture, (2) pravno-statusne oblike upravljavcev, (3) strukturo zaposlenih uslužbencev in plačna razmerja, (4) javna finančna sredstva, ki se namenjajo za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture, (5) sredstva, ki jih upravljavci pridobijo s trženjem storitev, (6) vrste programov, ki jih izvajajo v infrastrukturi za šport in prosti čas ter (7) pregled uporabnikov in kupcev storitev. Ocena bo strokovna podlaga za izdelavo Programa razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji. Ta program bo usmeritev za občine in prihodnje pokrajine ter podlaga za javne razpise za sofinanciranje obnove in izgradnje infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji.

 

Združenje športnih centrov Slovenije želi s svojimi pobudami in predlogi pomagati pri urejanju razmer in zagotavljanju pogojev za učinkovitejše upravljanje z javno infrastrukturo za šport in prosti čas v državi.

 

TOČKA 2

 

Pri obravnavi konkretnih zadev je predsednik združenja predstavil nekaj primerov uvrščanja na delovna mesta in pretvorbe plač, ki jih javni zavodi usklajujejo z občinskimi upravami.

 

Edita Dobaj je opozorila, da aneksi k pogodbam o zaposlitvi ne morejo biti podpisani pred sprejemom in objavo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.

 

Edita Dobaj je opozorila, da so povišanja plačnih razredov za nekatere uslužbence zelo velika in je vprašljivo ali ne gre za reorganizacijo v javnih zavodih. Tudi napredovanja niso bila izračunana korektno.

 

TOČKA 3

 

Prisotni so menili, da bo potrebno uvesti nadzor nad izvajanjem novega sistema plač v javnih zavodih, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas, v kolikor bo prihajalo do težav pri usklajevanju med zavodi in občinskimi upravami ter na podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo in šport. Predsednik združenja je opozoril, da nadzor ne sme biti namenjen samo preverjanju izvajanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, s strani javnih zavodov, ampak tudi s strani občin, ki so ustanoviteljice teh zavodov.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite:

 

pixelZapisnik sestanka o sistemu plač v javnih zavodih, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas
pixel[ 135 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008