pixel
pixel
pixel

Klasifikacija objektov

Marec 2007

 

Športna infrastruktura in klasifikacija objektov

 

Na podlagi 7.elena ZGO-1 je zakonodajalec klasificiral vrste objektov, ki se uporabljajo pri zbiranju evidenc in kar je mogoee tudi zelo pomembno, se te klasifikacije uporabljajo v javnih razpisih za pridobivanje evropskih sredstev. Šifra klasifikacije je veasih pomemben ali celo odloeujoe faktor! Zakonodajalec je smiselno prenesel t.i. CC norme iz Evropske unije (Classification of Types of Constructions). CC-SI upošteva hierarhijo, oznaeena so podroeja (stavba ali gradbeno-inženjirski objekt, oddelek, skupina, razred). Za klasifikacijo se uporablja pretežen namen uporabe.

 

Za npr. športno dvorano bi lahko uporabili naslednjo CC-SI strukturo 1 (stavbe), 12 (Nestanovanjska stavba), 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, 1265 Športne dvorane. Ostale športne površine bi se lahko klasificirale pod »drugi gradbeno  inženirski objekti » 241 Objekti šport , rekreacijo in drugi objekti za prosti eas. Mednje obravnavana klasifikacija prišteva športna igrišea (24110) ter druge gradbeno inženirske objekte za prosti eas, marine s pripadajoeimi pristaniškimi napravami, ter druge gradbeno inženirske objekte za šport.
 
Tako bi se npr. športno igrišee po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o doloeitvi objektov državnega pomena (Ur.list RS št. 33/03) klasificiralo CC-SI: 24110.

 

Klasifikacija športne infrastrukture državnega pomena

 

»Uredba« iz leta 2003 je definirala, kateri so tisti športni objekti, ki naj bi bili športni objekti državnega pomena. V splošnem našteva objekte cestne infrastrukture, vodne objekte, objekte komunalne infrastrukture, energetske objekte, jedrske objekte, objekte na zavarovnem obmoeju, za protokolarne storitve…ipd.

 

V prilogi št. 2 uredbe so pod št. 8 kot objekti državnega pomena navedeni objekti za turizem, šport, rekreacijo in prosti eas, med katere spada športna infrastruktura oziroma »objekti za športne prireditve velikosti 25 ha ali vee oziroma, ki sprejme 15.000 obiskovalcev ali vee; marine s 100 privezi ali vee; vzpenjaee in žienice za prevoz oseb«.

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008