pixel
pixel
pixel

Zakonodaja s področja športne infrastrukture

Marec 2007

 

Zakonodaja s področja za izvajanje dejavnosti v zvezi s športno infrastrukturo

 

Zaradi ilustracijo pestrih funkcij, ki jih opravlja oseba javne sfere, ki skrbi za upravljanje, gospodarjenje in investiranje v športno infrastrukturo, navajam osnovne zakone in podzakonske akte, ki veljajo za športno infrastrukturo (zajeta športna infrastruktura v upravljanju ZPO Celje). Posebej za dejavnost (upravljanje športne infrastrukture), ki jo podrobneje obravnavam v nalogi, ni veljavnega specialnega podzakonskega akta, kar je pravzaprav problem delovanja javne sfere na opisanem področju. Glede na delo v ZPO Celje sistematično zajemam zakone po vrsti dejavnosti:

 

I.

Za izvedbo projektov investicij se smiselno uporabljajo zakoni in podzakonski akti  s področja graditve in urejanja prostora, prav tako se ti upoštevajo pri izdelavi vlog za kandidature za pridobivanje javnih sredstev: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 110/02), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 41/04), Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 ZOP-UPB1), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).

 

II.

Za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi in športnimi prostori in objekti se smiselno upoštevajo naslednji zakoni in podzakonski akti: Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03), Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01). Kopališča: Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list SRS, št. 44/00), Smučišča: Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list SRS, št. 126/18.12.2003), Zakon o varnosti na smučiščih (Uradni list SRS, št. 03/06).

 

III.

Vsa dela v zvezi z investicijami in upravljanjem in vzdrževanjem (oddaja del)  se opravljajo v skladu z načeli Zakona o javnih naročilih: Zakon o javnih naročilih ZJN-1 (Uradni list RS, št. 36/04), Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN-UPB3 (Uradni list RS, št. 95/05), Zakon izvrševanju proračuna Republike Slovenije(vpliv na ZJN) (Uradni list SRS, št.), Zakon o javnih financah (Uradni list SRS, št. 79/04), Zakon o varstvu potrošnikov (2UPOT-UPB2) (Uradni list SRS, št. 98/04), Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05).

 

IV.

Za vse športne in druge prireditve se upoštevajo še zakoni in podzakonski akti: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22-929/1998), Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 95/02), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 65/94).

 

Na področju upravljanja s športno infrastrukturo lahko ugotovimo, da se lahko ekonomično upravlja, gospodari in vzdržuje le določene objekte. Pokrite dvorane (tudi na račun dodatnih kulturnih prireditev) so lahko gospodarsko učinkovite  in se stroški poslovanja z njimi ter porabljeni energetski resursi uravnotežijo. Ob oddaji športne infrastrukture za športne prireditve je smotrno razmišljati gospodarno in objekte, ki so sposobni še za druge prireditvene namene, pod tržnimi pogoji oddati v najem.
Ekonomsko potratni objekti so npr . manjša mestna smučišča, pokrita kopališča, drsališča, ki brez subvencioniranja in bogatih profesionalnih klubov, ki bi najemala športne površine po tržni ceni, ne morejo zagotavljati ustreznega športnega standarda športne površine.

Zato se večina športnih zavodov in javnih gospodarskih služb na področju športne infrastrukture kontinuirano srečuje s problemom stalnih izgub . Ko ustanovitelj opravlja svojo funkcijo in hoče zadostiti javnemu interesu, mora kljub temu upoštevati stroške upravljanja, vzdrževanja in investicijske dejavnosti in (kot ustanovitelj je odgovoren) tudi zagotoviti manjkajoča sredstva. Lokalna skupnost želi zagotoviti vsem uporabnikom čim nižjo ceno:

  • Če na primer javni zavod dobro deluje in si prigospodari dodaten kapital, tak dodaten kapital vlaga nazaj v dejavnost, vendar pa to tudi pomeni, da je njegov cilj dobiček in bi se zato moral preoblikovati v kapitalsko družbo.
  • Športni zavod Ravne na Koroškem, ki upravlja s smučiščem Poseka, zimskim bazenom, novim letnim kopališčem in manjšimi športnimi površinami ima od ustanovitve stalno izgubo. Za delovanje potrebujejo letno 100 milijonov SIT, od tega jim zagotavlja samo poslovanje 50 %, 20 % pa občina. Ostala sredstva pridobijo od donatorjev in sponzorjev. (povzeto po članku Delo 20..1.2006).
  • Če se ob upravljanju s športno infrastrukturo določi izhodno ceno, ki naj zagotavlja »javni interes«; torej dostop čim večjemu številu športnikov in obiskovalcev, mora manjkajoča sredstva zagotoviti lokalna skupnost.


Športna infrastruktura po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov-Uradni list RS št. 112/2002) in po “UREDBI O KLASIFIKACIJI” (Uredba in uporaba enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, 33/03).

 

SPLOŠNO

 

Športna infrastruktura so: športna središča, športni objekti , športna vadišča, ki obsegajo odvisno od tekmovalne zvrsti igralni prostor in spremljajoče (funkcionalne) prostore in površine namenjene obratovanju posamezne športne infrastrukture.

 

Objekt je po definiciji (ZGO-1, člen 2,1) s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi instalacijami in tehnološkimi napravami.

 

Športna infrastruktura je objekt v javni rabi (ZGO-1 člen 2.5), saj je njegova raba namenjena vsem pod enakimi pogoji. Glede na način rabe se deli na javne površine in nestanovanjske stavbe (ZGO-1 člen 1.52), namenjene javni rabi. Te »nestanovanjske stavbe v javni rabi« lahko smatramo kot javne športne objekte, ki jih je definiral Zakon o športu.

Športna infrastruktura je tudi javna površina (ZGO-člen 2.51 , katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (to so npr. javne ceste, parki, zelenice) , kot na primer rekreacijske površine , smučišča..

 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA- ŠPORTNI OBJEKTI

 

Športna infrastruktura je lahko zahteven objekt (ZGO-1-1.7). To je torej je tista nestanovanjska stavba,  katere seštevek vseh njenih prostornin presega 5000 m3 in je višja od 10 m., zahtevni objekti so tudi gradbeno inženirske konstrukcije na področju športne infrastrukture npr. gradbeno inženirski objekti za prevoz oseb (žičnice) in zahtevnejši športni objekti npr. smučarske skakalnice ipd..

 

»Povprečna« javna  športna infrastruktura spada  pod manj zahtevne objekte (člen 1.8), in ni namenjena bivanju ter ne potrebuje posebnega statičnega preverjanja in ne presega 5000m3 prostornine in je nižja od 10 m.

 

V največji meri (s tem je mišljeno na rekreativne površine v splošni uporabi  ) pa se uvršča športna infrastruktura pod enostavne objekte. Enostavni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni, ne potrebujejo statičnega preverjanja, niso namenjeni bivanju in nimajo vpliva na okolje. Enostavni objekti so lahko pomožni objekti (npr. ograje,) začasni objekti npr. gostinski objekti ob športnih prireditvah, ter vadbeni objekti- samostojne enote namenjene športu in rekreaciji na  prostem. Zato jih je v odstotkih največ glede na ostalo športno infrastrukturo.

 

Občina lahko z odlokom opredeli, da za nekatere izmed enostavnih objektov ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. V splošnem pa je tudi za enostavne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, le za dokumentacijo je po 58. členu ZGO-1  v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pri načrtih potrebno pridobiti samo idejno zasnovo, če velikost takšnega objekta, način gradnje, in rabe ter odmik od sosednjih parcel v skladu z 8. členom ZGO-ja ( pravilniki o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih).

 

Vadbeni objekti (člen 1.93) so v ZGO-ju posebej našteti in so enostavni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem, po ZGO-1 s takšnim objektom ni dovoljeno spreminjati vodnih in reliefnih značilnosti.


ZAKONI IN PODZAKONSKI PREDPISI

 

Šport

 

1. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22-929/1998).
2. Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 95/02).
3. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

 

Upravljanje športnih objektov

 

4. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03).
5. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01).
6. Zakon o zavodih (Ur. list RS št. 12/91).
7. Zakon o društvih (Ur. List RS št.
8. Zakon o javnih financah (Uradni list SRS, št. 79/04).
9. Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS 23/99).
10. Zakon o javnih naročilih ZJN-1 (Uradni list RS, št. 36/04).
11. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN-UPB3 (Uradni list RS, št. 95/05).
12. Zakon izvrševanju proračuna Republike Slovenije (vpliv na ZJN) (Uradni list SRS, št.).
13. Zakon o varstvu potrošnikov (2UPOT-UPB2) (Uradni list SRS, št. 98/04).
14. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05).
15. Priporočila za upravljanje javnih športnih objektov (delovno gradivo, ki je nastajalo pri izdelavi normativov na Ministrstvu za šolstvo in šport v letu 2000).

 

Delovna razmerja

 

16. Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS 42/02).
17. Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Ur.l.RS 65/94, 56/99,22/01, 64/01)
18. Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalne skupnosti (Ur. list RS št. 18/94).
19. Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. list SFRJ št. 60/89 in 42/90).
20. Pravilniki o normativih in standardih v srednjem in osnovnem šolstvu ter dijaških domovih.
21. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Ur.l.RS 41/94).
22. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur.l.RS 73/05 in 103/05).
23. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov.

 

Objekti

 

24. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 112/2002).
25. Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 110/02).
26. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
27. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 41/04).
28. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 ZOP-UPB1).
29. Uredba in uporaba enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, 33/03).
30. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04).
31. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04).
32. Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Uradni list RS, št. 66/04).
33. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04 in 54/05).
34. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 82/05).
35. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).
36. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in propadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
37. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
38. Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 91/03).
39. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 54/03).
40. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 42/02).
41. Pravilnik o odlaganju odpadkov, (Uradni list SRS, št. 5/00).
42. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročil investicijskega značaj (Uradni list RS, št. 82/98).
43. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04).
44. Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanjem s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list SRS, št. 12/03).
45. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04).
46. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04).
47. Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list.št. 73/03).
48. Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list SRS, št. 88/03).
49. Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami (Uradni list SRS, št. 88/03).
50. Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list 70/03).
51. Pravilnik o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč in zaščitnih sredstev (Uradni list SRS, št. 127/03).
52. Pravilnik o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučišču (uradni list 127/03).
53. Pravilnik o programu in načinu opravljanja za usposobljenost nadzornikov smučišč (Uradni list SRS, št. 69/03).
54. Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84, 16/87 in RS 6/97).
55. Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po zakonu o javnih naročilih male vrednosti (Uradni list RS, št. 44/04).
56. Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 84/04).
57. Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 73/04).
58. Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 41/05).
59. Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 32/04 in 87/04).
60. Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svojih obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04 in 87/04).
61. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na sektorju javnega naročanja (Uradni list SRS, št. 82/98).
62. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97).
63. Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96).
64. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/00).
65. Pravilnik za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02).
66. Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/03).

 

Kopališča in bazeni

 

67. Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur.l.RS 44/00).
68. Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur.l.RS 73/03).
69. Pravilnik o reševalcih iz vode (Ur.l.RS 44/01).
70. Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur.l.RS 88/03).
71. Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur.73/03).

 

Smučišča

 

72. Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list SRS, št. 126/18.12.2003).
73. Zakon o varnosti na smučiščih (Uradni list SRS, št. 03/06).

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008