pixel
pixel
pixel

Šola managementa športne infrastrukture

1. Trajnostni razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji in v svetu

Združenje izvaja svoj program in uresničuje razvojne cilje na področju razvoja gibalne kulture prebivalcev, igralne kulture »playness culture« in športne industrije.


Raziskovalno-razvojni projekti, strokovno usposabljanje in sodelovanje v postopkih priprave sektorske zakonodaje, so usmerjeni v: (1) zagotavljanje trajnostnega razvoja športa, prostega časa ter infrastrukture (2) razvoj »socialnega« upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, (3) uvajanje novih tehnologij ter (4) razvoj inovativnih programov športa in prostega časa.

Združenje pri izvajanju aktivnosti sodeluje z upravljavci infrastrukture, občinami, podjetji, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Univerzami, Skupnostjo občin Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez, Fundacijo za šport ter nekaterimi specializiranim ustanovami.

Združenje je spodbujalo državo in občine (lastnike), javne zavode, podjetja, občinske uprave (upravljavce), športne organizacije in druga društva in zveze(uporabnike) , da začnejo urejati eno izmed najbolj pomembnih vprašanj prihodnjega razvoja infrastrukture za šport in prosti čas, to je zagotovitev rednega financiranja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture.

Aktivnosti združenja za razvoj sektorja so bile:

  • Predstavitev sektorja upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v ministrstvih, občinah in gospodarstvu.
  • Uveljavljanje poklicev iz sektorja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture.
  • Pubuda za razvoj standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas.
  • Uvrstitev sektorja upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Zakon o športu in Nacionalni program športa.
  • Razvoj mreže športnih centrov v okviru licenciranja športnih centrov, ki ga je izvedel Olimpijski komite Slovenije.


 

2. Strokovna pomoč in svetovanje članom združenja

Strokovno pomoč in svetovanje smo zagotavljali 25 zavodom in 3 občinam. Področja svetovanja so obsegala: (1) seznanjanje z zakoni in podzakonskimi predpisi, (2) izdelavo normativnih aktov, (3) oblikovanje ekonomične in učinkovite organizacijske strukture javnih zavodov in podjetij, (4) izvajanje zakonskih predpisov s področja plač, (5) izdelavo razvojnih programov infrastrukture za šport in prosti čas in (66) financiranju upravljanja in vzdržavanja infrastrukture.

 

 

3. Izobraževanje in usposabljanje

Združenje je razvilo obsežen program strokovnega usposabljanja managerjev in strokovnih delavcev. V sodelovanju z Univerzami, izobraževalnimi ustanovami, podjetji in športnimi organizacijami, je združenje nadaljevalo z razvojem izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. V letu 2014 je pripravilo in izvedlo pet seminarjev in izdalo strokovne priročnike.

 

 

4. Sodelovanje z občinami, ministrstvi, združenji, športnimi in drugimi organizacijami

Združenje je v preteklem letu sodelovalo s preko sto občinami, ministrstvi, združenji, športnimi in drugimi organizacijami. Zagotavljalo je strokovno znanje in izkušnje pri ocenah potreb in možnosti za prihodnji razvoj občinske infarstrukture in zadovoljevanjem potreb prebivalcev, šol, športnih društev, invalidskih in humanitarnih organizacij ter sistemov upravljanja in vzdrževanja javne infrastrukture. Posredovali smo informacije o izkustvenih standardih in normativih s področja upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za pripravo investicijskih projektov. Športnim organizacijam smo dali tehnične in upravljavske normative za specializirane športne objekte. Združenju občin Slovenije smo ponudili sodelovanje pri organiziranju strokovne ekskurzije v referenčne slovenske športne centre.

 

Združenje ima omejene finančne vire za nadaljnji razvoj vseh oblik sodelovanja z občinami, podjetji, združenji in športnimi organizacijami.

 

Občine so iskale strokovno znanje in izkušnje pri pripravi novih programov športa i prostega časa ter investicijskih projektov za novogradnje, rekonstrukcije, obnove in modernizacije centrov, objektov in površin, ki so namenjeni športu i prostemu času občanov. Strokovnjaki združenja sodelujejo pri pripravi programskih izhodišč ter svetujejo lastnikom, investitorjem in upravljavcem pri načrtovanju, gradnji, upravljanju, vzdrževanju in uporabi infrastrukturnih objektov.

 

Sodelovanje z ministrstvi in državnimi ustanovami se razvija postopoma. Sektor infrastrukture za šport in prosti čas, se uvršča v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z direktoratom za šport smo sodelovali pri oblikovanju osnutka Zakona o športu. Vendar so usklajene in potrjene predloge združenja kasneje izločili iz osnutka zakona!

 

Združenje je vzpostavilo dobro strokovno sodelovanje z: (1) Ministrstvom za javno upravo, Direktoratom za plače v javnem sektorju, (2) Ministrstvom za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, (3) Ministrstvom za gospodarstvo, Direktoratom za turizem, (4) nacionalnim inštitutom za javno zdravje RS, (5) Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, (6) Univerzo na Primorskem in (7) Izobraževalnim centrom Grm Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma.

 

Združenje je razvilo redno sodelovanje z gospodarskimi družbami iz športne industrije ter republiškimi panožnimi športnimi zvezami: Atletsko zvezo Slovenije, Nogometno zvezo Slovenije, Košarkarsko zvezo Slovenije, Rokometno zvezo Slovenije, Plavalno zvezo Slovenie, Vaterpolsko zvezo Slovenije, Golf zvezo Slovenije in Konjeniško zvezo Slovenije.

 

 

5. Informacijski sistemi

Združenje uporablja informacijski sistem, ki ga je razvilo v sodelovanju s specializiranim i podjetji v preteklih letih. Informacijski sistem združenja je temeljil na: (1) prenosu informacij preko spletne strani združenja, (2) komuniciranju z uporabo elektronske pošte (preko 30.000 poslanih in prejetih sporočil), (3) prenosu strokovnih znanj s priročniki v obliki elektronskih knjig (flipbook) ter (4) osebnih stikih z nekaj sto direktorji, strokovnjaki in funkcionarji.

 

 

6. Marketinške dejavnosti

Pripravili smo tri marketinške ponudbe za sponzoriranje, donatorstvo in oglaševanje. Ponudbe smo poslali 454 domačim in 25 tujim gospodarskim družbam. Predstavniki združenja so opravili razgovore več kot dvajsetimi direktorji podjetij o poslovnih interesih in možnostih sodelovanja. Podjetja so izrazila interse za predstavitev in promocijo njihovih proizvodov in storitev. Podjetjem so bile ponujene različne oblike marketinških aktivnosti. Izplen marketinških aktivnosti združenja je bil majhen, saj je večina podjetij zmanjšala sredstva za marketing. Združenje je s podjetjem Kepic Izolacije d.o.o. podpisalo pogodbo o poslovnem sodelovanju in obnovilo pogodbo s podjektej Elan Inventa d.o.o., pod spremenjenimi pogoji. Združenje nadaljuje sodelovanje s podjetjema Eltec Petrol d.o.o. in Sotom d.o.o. Ljubljana. Nekatera podjetja so bila do združenja izjemno neposlovna. Kljub temu, da je združenje po pogodbah izvedlo vse marketinške aktivnosti, podjetja Sorgo d.o.o. Koper, Fingar d.o.o. Rogaška Slatina in Hovercraft d.o.o. Mavčiče, niso poravnala svojih obveznosti do združenja. Največ podjetij želi od združenja, da postane njihov prodajni agent, kar pa združenje ne dela, saj teh dejavnosti nima v svojem statutu in programu dela.

 

 

7. Mednarodno sodelovanje

Združenje uspešno sodeluje pri oblikovanju programov ter izvajanju aktivnosti v Mednarodnem združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje športnih centrov Slovenije je eden izmed nosilcev mednarodnih programov. V preteklem letu sta bila najpomembnejša projekta: (1) SMART projekt razvoja novih tehnologij in proizvodov iz reciklirane gume za infrastrukturo za šport in prosti čas ter (2) Sport industry, iniciativa Evropske komisije za rast športne industrije in kreiranje novih delovnih mest. Oba projekta sofinancira Evropska unija. Slovenski direktorji in strokovni delavci so navezali veliko poslovnih stikov in začeli sodelovati z upravljavci infrastrukture ter strokovnjaki specializiranih institucij, v drugih državah.

pixel


 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008